Державний професійно-технічний навчальний заклад «Полтавське вище професійне училище імені А.О. Чепіги»

Учнівське самоврядування – це об’єднання учнівської молоді, яке забезпечує самостійно або через представницькі органи вирішення ряду важливих питань щодо організації освітнього процесу та соціального захисту учнів.

Учнівське самоврядування виражає інтереси всіх учнів, незалежно від національності, релігійних переконань, статі, соціального походження майнового стану, місця проживання, мовних ознак.
  У своїй діяльності учнівське самоврядування керується Конституцією України, чинним законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки України, Статутом професійно-технічного навчального закладу, даним Положенням.

 Учнівське самоврядування здійснює свої повноваження за принципами демократії, гуманізму, законності, рівноправності, виборності та колегіальності, відкритості і гласності, критики і самокритики, періодичної звітності, обов’язковості виконання рішень, прийнятих у рамках чинного законодавства.

  Учнівське самоврядування користується підтримкою і допомогою адміністрації закладу та профспілково комітету у вирішенні головних питань.
  Перелік питань, що належить до компетенції органів учнівського самоврядування узгоджується з адміністрацією училища.
     Органи учнівського самоврядування приймають рішення рекомендаційного характеру.
   Об’єднання несе відповідальність перед суспільством та державою за реалізацію державної політики в галузі виховання, збереження життя та здоров’я учасників освітнього процесу.
Основна мета, завдання та напрями діяльності органів учнівського самоврядування

Мета: 1) демократизація учнівського життя, об’єднання зусиль педагогів і учнів у здійсненні освітнього процесу; 2) колегіальне обговорення і вирішення всіх питань, шляхом включення учнів у процес управління; 3) розвиток ініціативи, самодіяльності учнів, уміння жити і діяти в умовах широкої гласності, відповідальності за доручену справу.

Завдання:

1. Виховання майбутніх висококваліфікованих робітників, високоосвіченими людьми, носіями високої загальної, політичної, моральної, естетичної та фізичної культури.
2. Залучення кожного учня до активної життєвої позиції.
3. Забезпечення захисту прав та інтересів учнів.
4. Створення учнівських товариств, об’єднань, клубів за інтересами.
5. Сприяння працевлаштування учнів і випускників.
6. Організація співробітництва із учнями з інших ЗПО, вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями.
7. Безпосередня участь у реалізації державної молодіжної політики.
8. Спільно з педагогічними працівниками училища , залучати учнів до трудової діяльності у вільний від навчання час.
9. Контроль за навчальною і трудовою дисципліною учнів, оперативне реагування на її порушення.
10. Залучення учнів до участі в гуртках художньої самодіяльності, технічної творчості, спортивно-масовій роботі, конкурсах професійної майстерності тощо.
11. Пропаганда здорового способу життя, профілактика правопорушень та злочинності серед учнів училища.
12. Активна участь в організації ремонту навчальних кабінетів, майстерень, забезпечення зберігання і підтримки в необхідному стані приміщень, обладнання та іншого майна училища.
13. Розробка положень і організація змагань за зразкові кімнати, поверхи гуртожитку.
14. Участь в розподілі стипендіального фонду.
15. Спільно з відповідними службами, забезпечення інформаційної, правової, психологічної, фінансової
допомоги учням.
16. Участь в поселенні учнів в гуртожиток та їх виселення.
17. Організація належного побуту та дозвілля учнів в гуртожитку (спільно комендантом, вихователем).

Напрями діяльності:

1. Допомога керівництву училища в організації навчально-виховної роботи, створенні умов для залучення учнів до різноманітних видів творчої діяльності: культурно-просвітницької, спортивно-масової, суспільно-гуманістичної, правоохоронної тощо.
2. Сприяння пошуку та підтримці талановитих, обдарованих учнів, надання їм всебічної допомоги.
3. Посилення колективізму і товариської взаємодопомоги серед учнів для підвищення особистої відповідальності і зацікавленості в результатах навчання, виховання і розвитку творчого потенціалу.
4. Здійснення контролю за дотриманням учнями дисципліни та правил внутрішнього розпорядку училища,
підвищення їх загального культурного рівня, забезпечення виконання Статуту училища.
5. Допомога учням в організації самоврядування в навчальних групах, пропаганда його ідей та цінностей, узагальнення передового досвіду, навчання лідерів та активу.
6. Забезпечення захисту прав та інтересів учнів в органах державної влади та управління, сприяння задоволенню їхніх потреб у сфері навчання, оздоровлення, відпочинку, працевлаштування.
7. Співробітництво з місцевими органами влади, участь у проведенні ними молодіжної політики.
8. Організація молодіжних акцій, конкурсів професійної майстерності, змагань, виставок та ін. спільно з об’єднанням, спортивно-туристичними, культурно-просвітницькими, іншими державними та громадськими організаціями.
9. Організація дозвілля та відпочинку учнів, проведення тематичних свят, предметних тижнів, конкурсів, спортивних змагань.
10. Допомога керівництву училища в організації побуту учнів в гуртожитку і виконання заходів, спрямованих на його поліпшення.