Державний професійно-технічний навчальний заклад «Полтавське вище професійне училище імені А.О. Чепіги»

У ДПТНЗ «Полтавське ВПУ ім. А.О.Чепіги» виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу, який грунтується на загальнолюдських, культурних цінностях Українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина, принципах, визначених Законом України «Про освіту» та спрямовується на формування:

 • патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, нематеріальної культурної спадщини Українського народу, усвідомленого обов’язку захищати у разі потреби суверенітет і територіальну цілісність України;
 • відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;
 • поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; нетерпимості до приниження честі і гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також дискримінації за будь-якою ознакою;
 • усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та порушень академічної доброчесності;
 • громадянської культури та культури демократії;
 • культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури та дбайливого ставлення до довкілля;
 • прагнення до утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди між народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії;
 • культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників становлення особистості.

Організація виховної роботи у надскладних умовах воєнного стану має свої особливості.

Головною метою виховної роботи в умовах воєнного стану є гарантування  безпекової складової здоров’я особистості, забезпечення її фізичного, психічного, соціального та духовного благополуччя.

Основними напрямками та завданнями виховної роботи педагогічного колективу навчального закладу при здійсненні виховного процесу мають стати:

 • оволодіння здобувачами освіти базових знань із основ безпеки та формування поведінки правильних безпекових дій, навчити правилам здоров’язбереження  та життязбереження власного та оточуючих у разі бойових дій;  
 • формування рис і якостей «українця-переможця» у війні російської федерації проти України, зокрема, почуття патріотизму, моральної стійкості, сили волі та твердості духу,
 • вміння протидії ворожій пропаганді, виховання віри в перемогу, підтримка власного емоційного ресурсу; здатності та вміння протистояти негативним емоціям, стресу, почуттю небезпеки; виховання співчуття, милосердя, бажання прийти на допомогу, долучатися до волонтерської роботи;
 • надання психологічної підтримки, забезпечення психологічного супроводу емоційно вразливих категорій осіб, ВПО-здобувачів освіти, зокрема;   
 •  створення умов для засвоєння загальнолюдських і національних цінностей, виховання ціннісного ставлення особистості до Батьківщини, національних символів, суспільства і держави, людей, природи, праці, мистецтва, до себе, самовиховання і самореалізації особистості;
 • органічне поєднання організаційно-педагогічної, сімейно-родинної, національно-культурної та просвітницької діяльності педагогів, батьків, учнів;
 •  налагодження зв’язків та координація зусиль усіх соціальних інститутів у справі виховання;
 • філософська-світоглядна та правова підготовка учнів, допомога їм у визначенні сенсу життя та професійному самовизначенні;
 • здійснення соціально-психолого-педагогічного  супроводу навчально-виховного процесу, патронажу соціально незахищених категорій учнів;
 • організація та проведення превентивної правовиховної роботи, спрямованої на зниження рівня злочинності  серед учнівської молоді;
 • профілактика та подолання асоціальних проявів у поведінці дітей та молоді, негативних явищ у учнівському середовищі;
 • забезпечення ефективної профілактики девіантної поведінки учнівської молоді, дитячої безпритульності, ведення профілактичної роботи щодо попередження залежностей та шкідливих звичок (запобігання та подолання тютюнопаління, вживання алкогольних та наркотичних речовин,) профілактики ВІЛ-СНІДу;
 • формування психологічної культури учасників виховного процесу;
 • діагностика рівня розвитку навчально-пізнавальних та професійних здібностей дитини, когнітивної сфери, навчальної мотивації, вихованості;
 • дослідження соціально-психологічних явищ як в учнівському, так і у педагогічному колективах;
 • проведення консультаційної та профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти, так і педагогів та батьків;
 • робота з  батьками, педагогічними працівниками, спрямована на формування навичок психологічної підтримки учнів у процесі соціалізації;
 • створення найбільш сприятливих умов для емоційної і психологічної захищеності,

  Пріоритетним напрямом виховної роботи у навчальному закладі залишається національно-патріотичне виховання учнів. Передбачені  різні форми проведення виховних заходів у зазначеному напрямі: уроки мужності, уроки пам’яті, виховні години. Зусилля педагогічного та учнівського колективів повсякчас спрямовані на   зміцнення обороноздатності України, зокрема, допомогу українським воїнам при проведенні ООС на сході країни та з початку широкомасштабного вторгнення російської федерації.  Очолює  роботу у зазначеному напрямі волонтерський загін училища «Добротворці».

  Велика увага надається питанням правової освіти та профілактики правопорушень.  З метою правової освіти  учнів адміністрація та педагогічний колектив тісно співпрацюють із державними та правоохоронними органами. З метою попередження суспільно-небезпечних діянь учнями, недопущення бездоглядності в училищі налагоджений чіткий контроль за відвідуванням уроків теоретичного та виробничого навчання. Пропаганді правових знань, підвищенню ефективності профілактичної роботи  в училищі сприяє робота  штабу з профілактики правопорушень та соціального захисту учнів, рад з профілактики правопорушень у навчальних групах. На їх засіданнях розглядаються різноманітні  питання правової освіти та превентивного виховання учнів.  З метою пропагування правових знань, формування у учнівської молоді переконання у необхідності дотримання правових обов’язків, розвитку почуття відповідальності в  училищі працює правовий клуб «Закон і право». Дбають в училищі не лише про правову освіту, а й виховання бажання у учнів вести здоровий спосіб життя –  функціонує клуб «За здоровий спосіб життя».

  В навчальному закладі налагоджена робота органів учнівського самоврядування, зокрема,  Ради учнівського самоврядування. Затверджена угода про співпрацю адміністрації училища, батьківської громадськості, Ради учнівського самоврядування, яка обумовлює обов’язки сторін. Педагогічні працівники із числа молодих колег здійснюють педагогічний супровід роботи комісій Ради учнівського самоврядування.

  З метою забезпечення єдиних вимог у навчанні та вихованні учнів в училищі діють: рада батьківської громадськості та батьківські комітети в навчальних групах. Нагальні проблеми виховної, навчально-виробничої роботи розглядаються на батьківських зборах навчальних груп та загальноучилищних батьківських зборах.  З метою правової освіти батьків у навчальному закладі функціонує університет правових знань.

 Фізкультурно-масова робота проводиться згідно із діючими нормативно-правовими актами. Учні навчального закладу постійно долучаються до участі у спортивно-масових заходах на рівні училища, міста, області та посідають призові місця. 

      Інструктивно-методичне забезпечення діяльності соціально-психологічної служби ДПТНЗ «Полтавське вище професійне училище ім. А.О. Чепіги» регламентується Законодавчою базою та нормативно-правовими документами. Психологічна служба навчального закладу сприяє психологічному забезпеченню навчально-виховного процесу, індивідуальному підходу до кожної особистості  на основі її всебічного  психолого-педагогічного вивчення, а також здійснює корекцію відхилень в інтелектуальному та особистісному розвитку учнів. 

  Усі здобувачі освіти  пільгових категорій забезпечуються  виплатами згідно чинного Законодавства.

    Навчальний заклад має їдальню на 230 посадочних місць, у якій  організоване різноманітне та калорійне гаряче харчування учнів. 

    На належному рівні налагоджена виховна робота у гуртожитку  училища, у якому створені усі умови для комфортного проживання та якісного навчання здобувачів освіти.

    Проведення виховних заходів висвітлюється  на веб-сайті училища.

До уваги учнів!

      Натепер держава гарантує кожному громадянину право на отримання безоплатної правової допомоги. Для отримання такої допомоги варто зателефонувати за номером Єдиного контакт-центру 0800213103 (цілодобово та безкоштовно в межах України зі стаціонарних та мобільних телефонів).

      Офіційний веб-сайт системи Безоплатної правової допомоги – https://legalaid.gov.ua